Cina

Personaggi

Chiang Kai-shek
Chiang Kai-shek
Mao Tse Tung
Mao Tse Tung
Marco Polo
Marco Polo
Hong Xiuquan
Hong Xiuquan
Confucio: Pensatore cinese (Chuehli, Shantung 551 circa - Chufu, 479 a.C.)
Confucio
Pensatore cinese Shantung (Chuehli, 551 circa - 479 Chufu, a.C.)
Buddha
Buddha
Bruce Lee
Bruce Lee